Vad handlar det om?

Young migrant workers with low qualifications and workplace skills have been hit especially hard by the economic crisis.Unga invandrare med låga kvalifikationer och liten arbetslivserfarenhet har drabbats särskilt hårt av den ekonomiska krisen. Among immigrants, they are most likely to experience difficulties acquiring and retaining employment. Bland invandrare, är de troligt att de kommer få de svårt att skaffa och behålla ett arbete. A range of VET initiatives now exists for immigrants, yet their generic nature and focus on ICT means they are unsuited to the young male workers who are most at need, thereby causing further exclusion. En rad yrkesutbildningsinitiativ finns nu för invandrare, men deras generiska karaktär och fokus på IT innebär att de är olämpliga för de unga manliga arbetstagare som har mest behov och därigenom orsakar ytterligare utanförskap.

Syftet med projektet Foundations for Work är att öka den grundläggande behörigheten för unga invandrare så att de kan förbättra sina utsikter till arbete och dra nytta av vanliga utbildningar i sitt värdland. To do so, our objectives include producing and disseminating a needs analysis and best practice training report for this group; generating a multimedia DVD and resource pack for VET teachers for classroom or one-to-one use and thoroughly testing it with both immigrants and trainers; widely disseminating the results with VET and immigrant service stakeholders through high-profile events and focused communications, and identifying viable exploitation strategies, including mapping the route to accreditation, to ensure high take up in the short and long term. För att göra detta, ingår det i våra mål att producera och sprida en behovsanalys och en bästa praxis rapport för den här gruppen, som kommer att generera en multimedia DVD och resurser för yrkeslärare för undervisning i klassrum eller individuell användning och den kommer bli grundligt testad av både invandrare och utbildare, resultaten kommer spridas inom yrkesutbildningen och serviceinrättningar för invandrare och andra intressenter genom evenemang och kommunikation, och identifiera livskraftiga strategier för framtida användning, inklusive att kartlägga vägen till ackreditering, för att säkerställa detta både på kort och på lång sikt.

Som ett resultat av projektet kommer serviceorganisationer för invandrare och yrkesutbildningsorganisationer ha en metodologi och resurser som kan användas i arbetet med unga underpresterande invandrare. High uptake will be ensured by a charismatic marketing and exploitation campaign. Användningen kommer att säkerställas genom en genomtänkt marknadsföring och olika kampanjer. In the longer term, through increased skills, adaptability and insertion into higher quality jobs, immigrants will have more opportunities to fulfil their potential in the labour market and benefit from mainstream training, as well as greater personal growth and social integration. På längre sikt, genom ökad kompetens, anpassningsbarhet och mer tillgänglighet för mer kvalificerade jobb, kommer invandrarna att ha fler möjligheter att uppfylla sin potential på arbetsmarknaden och dra nytta av gängse utbildning samt större personlig tillväxt och social integration.