Varför behövs Foundations for Work

En framgångsrik integration av invandrare är en EU-omfattande prioritering. Sysselsättningen är en viktig strategi, liksom en väg till självständighet och välbefinnande för invandrare. Men invandrare möter högre arbetslöshet än infödda medborgare och gapet ökar. De är överrepresenterade bland lågutbildade och tenderar att arbeta i cykliska branscher med högre uppsägningar.  Långtidsarbetslösheten orsakar ekonomisk ärrbildning: en försämring av färdigheter och självförtroende.

EU och partnerländerna erbjuder program för att uppgradera färdigheter, men dessa är inriktade på de infödda. Det är osannolikt att invandrare kommer åt eller använder dessa på grund av språkliga, kulturella eller tekniska skäl.  Detta är i strid med EU: s politik som anger “tillgång för invandrare … till offentliga och privata varor och tjänster på samma grund som infödda medborgare och på ett icke-diskriminerande sätt är en viktig grund för en bättre integration.”